Miljöpolicy

Miljöpolicy


Våra fordon som dagligen trafikerar vägar runt om i landet påverkar miljön. Vårt miljöarbete är inriktat på ständig förbättring.


  • Vi ser det som vårt ansvar att minska denna påverkan så långt som möjligt.

        Vid byte till nya fordon så försöker vi få så hög miljöklass som möjligt.


  • Med miljö förstås såväl den externa som den egna interna arbetsmiljön, i vilket vi

         inkluderar hälsa och säkerhet.


  • Miljöpolicyn innebär att alla anställda ska medverka till att förbättra miljön, ge förslag på förbättrande och förebyggande åtgärder.


  • Skall genom egen kompetens tillse att gällande föreskrifter och miljölagstiftning

         alltid efterlevs.


  • Vara uppdaterad i ämnen som avser forskning av bränsle, transportmedelsteknik och nya logistiksystem.


  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser.